Kyotoprotokollen

Den globale oppvarmingen
Global oppvarming er idag vårt viktigste miljøproblem. Mye av grunnen til denne oppvarmingen er vårt forbruk av fossilt brensel. Den globale oppvarmingen kan føre til store problemer, særlig for Afrikanske land som driver med mye jordbruk. Tilgangen på mat vil synke dramatisk, og i enkelte afrikanske land er det regnet at avlingene vil halveres innen 2020 pga. tørke. Man forventer også mange innsjøer i Afrika vil fordufte pga av tørke, noe som går ut over fiske og primærningen i mange av disse landene, som er hovednæringen i mange land. Dette vil ramme land der store deler av befolkningen allerede er underernært.

I-landene sto for gjennomsnittlig 16 tonn CO2 pr innbygger i 2004, mens u-landa sto for kun 4.2 CO2 pr innbygger. Det ble regnet ut av de globale CO2 utslippene ville øke med 55% fra 2004 til 2030. Verden etterspørsel etter energi ville gå helt i taket, øke 50% og over 80 % av etterspørsel ville være etter fossilt brensel, og det er faktisk u-landene som vil stå for ¾ av denne utslippsveksten.

Norge har som mål å bli karbonøytralt innen 2030. Det skal skje gjennom redusert utslipp av CO2 i Norge samt gjennom finansiering av redusert utslipp i fattige land.

Kyotoprotokollen ble underskrevet 11.desember 1997. Denne protokollen er skal være grunnlaget for å begrense de globale utslippene av klimagasser. Noen av de viktigste elementene i denne avtalen er f.eks at i-landene forplikter seg til å redusere sine samlede utslipp med 5.2% i forhold til 1990-nivået innenfor perioden 2008-2012. Landene skal også differensiere sine utslippsreduksjoner. I forhold til 1990 nivået kan vi øke våre utslipp med 1%, Australia 8% og Island 10%. co2_sak.JPG


Avtalen omfatter klimagasser som CO2, metan, lystgass, HFK(hydrofluorkarboner etc. Utviklingslandene har ingen forpliktelse til å redusere sine utslipp. I-land, som f.eks. Norge som kan investere i bedrifter i u-land slik at disse får redusert sine utslipp. Det betyr altså at land med forpliktelser kan betale for utslippsreduserende prosjekter i utviklingsland, og få godskrevet klimagassreduksjonen.
Målet med dette er at det skal bidra til bærekraftig utvikling ivertslandet og redusere klimautslipp. Norges stragi for bærekraftig utviklingi eget land kan deles opp i syv punkter. Disse er:

1) Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom
2) Klima, ozonlaget og langtransportert luftforurensning
3) Biologisk mangfold og kulturminner
4) Naturressurser
5) Helse- og miljøfarlige kjemikalier
6) Bærekraftig økonomisk og sosial utvikling
7) Samiske perspektiver i miljø- og ressursforvaltningen


Kilder:

http://gfx.dagbladet.no/pub/artikkel/4/42/428/428001/co2_sak.jpg

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/Barekraftig_utvikling/strategi-for-barekraftig-utvikling.html?id=469846

Bok: Samfunnsøkonomi 2