Markedsteori

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for monopolets tilpasning i markedet og sammenligne med fullkommen konkurranse
  • forklare forskjeller mellom samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske vurderinger
  • beskrive ulike former for prisdiskriminering
  • gjøre rede for ulike former for ufullkommen konkurranse
  • gjøre rede for økonomisk politikk som fremmer fri konkurranse
  • diskutere samfunnsøkonomiske virkninger av en politikk som stimulerer til økt konkurranse