På denne siden er det skrevet et kort sammendrag av norges strategi for bærekraftig utvikling, spesielt hvilke 7 mål de fokuserer på. Kilden finner du her.

Nasjonalbudsjettet – bærekraftig vekst
Regjeringen har disse 7 målene for bærekraftig utvikling i nasjonalbudsjettet:
1. Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling og bekjempelse av fattigdom
2. Klima, ozonlaget og langtransportert luftforurensing
3. Biologisk mangfold og kulturminner
4. Naturressurser
5. Helse- og miljøfarlige kjemikalier
6. Bærekraftig økonomisk og sosial utvikling
7. Samiske perspektiver i miljø- og ressursforvaltningen

Noen av tiltakene er:
· Miljø- og energiavgifter øker, mens andre skatter og avgifter reduseres
· bevilge 505 mill. kroner til kjøp av klimakvoter
· ny støtteordning for produksjon av elektrisk kraft fra fornybare energikilder
· Regjeringen foreslår at 14 nye land med lavt inntektsnivå får samme tollfrie adgang til det norske markedet som de 50 minst utviklede
· Miljøbelastningen knyttet til offentlige anskaffelser skal minimeres
· Tiltak for kulturminner og kulturmiljøer
· Miljøforskning og miljøovervåking samt ulike klimatiltak

Det er Regjeringens syn at en politikk for bærekraftig utvikling må bygge på:
· Rettferdig fordeling
· Internasjonal solidaritet
· Føre-var-prinsippet
· Prinsippet om at forurenseren betaler
· Felles innsats

Virkemidler for å nå målene:
· Økonomiske virkemidler (Miljøavgifter, omsettelige utslippskvoter og panteordninger)
· Administrative virkemidler (Direkte regulering der det er fare for umiddelbar og alvorlig skade på miljø og/eller mennesker, eller der miljøbelastningen skjer geografisk, forurensningsloven, plan- og bygningsloven)
· Forskning og utvikling (Forskning er nødvendig for å sikre kunnskapsbasen som skal ligge til grunn for bærekraftig utvikling. Forskning knyttet til utviklingsspørsmål bidrar til at Norge kan føre en politikk for fattigdomsbekjempelse basert på best mulig kunnskap.)
· Offentlige innkjøp (Gjennom innkjøp, energibruk, transport og avfallshåndtering m.m. påvirker staten og kommunene miljøet som forbruker, produsent, arealregulator byggherre og eiendomsforvalter.)
· Konsekvensutredninger og konsesjonsbehandling (Konsekvensutredninger kartlegger konsekvensene ulike tiltak får bl.a. for miljøet)
· Tilrettelegging og informasjon (Miljøinformasjon er avgjørende for at den enkelte skal kunne ta miljøhensyn)